Наукова діяльність

Важливою складовою становлення та розвитку науково-технічного потенціалу будь-якої галузі знань та спеціальності є наукові і науково-педагогічні кадри. На кафедрі загальної гігієни ДЗ «ДМА» підготовка висококваліфікованих науково-педагогічних кадрів проводиться в площині науково-дослідних робіт з актуальних проблем профілактичної медицини.

Основною метою наукової, науково-дослідницької роботи кафедри є здобуття нових наукових знань шляхом проведення наукових досліджень і розробок та їх спрямування на створення і впровадження нових конкурентоспроможних методів донозологічної діагностики, профілактики екологічно зумовлених захворювань, технологій, матеріалів тощо для забезпечення інноваційного розвитку суспільства, підготовки висококваліфікованих фахівців в напрямку «Профілактична медицина», «Громадське здоров’я».

З 2003 року, під керівництвом д.мед.н., проф. Е.М. Білецької вектор наукової роботи кафедри трансформувався у напрямку гігієнічної діагностики стану навколишнього середовища, його впливу на здоров’я населення та розробки сучасних профілактичних технологій, кількісно-якісного взаємозв’язку зовнішньої та внутрішньої експозиції організму забруднювачами, проблеми розповсюдження та впливу важких металів на репродуктивну систему людини та здоров’я дітей, дослідження історії розвитку гігієни і санітарії Катеринославської губернії, особливості розвитку та поширеності полімікроелементозів у населення індустріального регіону, методичні аспекти біомоніторингу, детермінованість антропометричних показників немовлят аерогенним полютантами та інш.

Головними напрямками наукових розробок кафедри є:

1) розробка та впровадження нових навчальних технологій;

2) удосконалення гігієнічного регламентування пріоритетних забруднювачів промислового регіону;

3) впровадження біомоніторингу свинцю у крові дошкільнят;

4) пошук нових видів біопрофілактики для попередження екологозалежних хвороб;

5) створення Центру профілактики свинцевої інтоксикації у населення промислових територій;

6) методичне удосконалення біомоніторингу важких металів, як нове вирішення проблеми гігієнічного нормування забруднювачів довкілля;

7) регіональні особливості вмісту мікроелементів в об’єктах довкілля та мікроелементний статус населення;

8) розробка сучасних профілактичних технологій та нових здоров’язберігаючих програм для населення промислово-урбанізованих міст.

Наукова робота кафедри проводиться у декількох напрямках:

1. Виконання НДР (за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів, коштів замовника, власних коштів).

2. Підготовка науково-педагогічних кадрів шляхом навчання в магістратурі, аспірантурі та поза аспірантурою, виконання докторських дисертацій.

3. Членство у Асоціаціях, науково-технічних радах, спеціалізованих вчених радах.

4. Видання друкованої наукової продукції – Національної програми дій, монографії, статті, інформаційні листи, методичні рекомендації, патенти тощо.

5. Доповіді результатів НДР на конференціях, з’їздах, симпозіумах.

6. Розгляд, рецензування та опонування наукових робіт на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора медичних наук.

7. Виконання досліджень з атестації робочих місць.

8. Консультації практикуючим лікарям-клініцистам, екологам, інженерам тощо з актуальних гігієнічних проблем.

9. Участь у конкурсах молодих вчених, на здобуття грантів.

10. Підготовка майбутніх спеціалістів через СНТ, їх участь у Конкурсах студентських наукових робіт, олімпіадах, конференціях, симпозіумах.

11. Проведення щомісячних науково-інформаційних оглядів новітніх даних з актуальних проблем гігієни.

На кафедрі постійно проводяться наукові дослідження в межах науково-дослідних робіт. На сьогоднішній день кафедра виконує дві НДР:

1.Гігієнічна діагностика формування екологозалежних мікроелементозів у населення промислового регіону та їх профілактика» (№ держреєстрації 0114U005582; термін виконання: 01.2015-11.2019 рр.).

2. Комплексна гігієнічна оцінка виробничого середовища і умов праці робітників на підприємствах різного профілю та їх впливу на здоровя працюючих (№ держреєстрації 0115U001086; термін виконання: 01.2015-11.2019 рр.).

Завідуюча кафедрою, д.м.н., професор Е.М. Білецька - член спеціалізованої вченої Ради Д26.604.01 та проблемної комісії «Гігієна навколишнього середовища» при ДУ «Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України» (м. Київ); член вченої ради ДМА; член ради II медичного факультету член науково-технічної ради при Держуправлінні охорони навколишнього природного середовища в Дніпропетровській області; член правління Асоціації гігієністів України; замісник голови Асоціації Мікроелементологів України; керівник санітарної лабораторії «Профілактик»; відповідальний редактор наукового журналу ДМА «Медичні перспективи».

Д.мед.н., професор Онул Н.М. – член журі II етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН України; член Асоціації Мікроелементологів України.

Кафедра тісно співпрацює з неурядовими громадсько-екологічними організаціями – “Мама-86”, “ISAR-Вашингтон”; Європейським бюро ВООЗ; ДУ «Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М.Марзеєва МОЗ України» (м. Київ), Інститутом екології людини та гігієни довкілля ім. А.М.Сисіна (м. Москва), Інститутом народногосподарського прогнозування РАН (м. Москва).

Для удосконалення методів діагностики і профілактики професійно зумовлених захворювань на кафедрі створено санітарну лабораторію з атестації робочих місць НТК «Профілактик» для гігієнічної оцінки умов праці працівників промислових підприємств.

Багаторічні напрацювання кафедри загальної гігієни ДЗ «ДМА» зробили суттєвий внесок в розвиток гігієнічної науки, зокрема в розвиток теорії впливу важких металів, формування мікроелементної та екологозалежної патології населення, становлення екологічної репродуктології та в історію гігієнічної науки нашого краю.

Співробітниками кафедри під керівництвом професора Білецької Е.М. розроблена і впроваджена комплексна система мінімізації техногенного навантаження та попередження екологозалежних ризиків для довкілля Придніпров'я, як науково обґрунтована основа його відновлення задля збереження і зміцнення здоров'я населення регіону. Вперше в комплексі централізованих заходів на державному, законодавчому, техніко-технологічному, соціально-гігієнічному, санітарно-гігієнічному рівнях застосовані та реалізовані в рамках двох Національних програм "Репродуктивне здоров'я жінок" і "Діти України" заходи індивідуальної біопрофілактики, яка довела її високу клініко-гігієнічну ефективність елімінації токсикантів, зростання адаптаційно-компенсаторних резервів та зміцнення здоров'я.

Поряд з гігієнічними розробками на кафедрі виконані історико-медичні дослідження розвитку санітарного земства Катеринославської губернії, які відновили як незаслужено забуту історичну спадщину, так і історичну справедливість щодо санітарної служби Катеринославського земства, однієї з перших в горнилі якого сформувалась видатна особистість гігієнічної науки – академік О.М.Марзєєв. Музей нашого знаменитого земляка, створений на кафедрі, надихає науковців та студентів високому служінню її величності Гігієні.

Різнопланова діяльність співробітників кафедри відзначена численними нагородами.

Завідувач кафедри, професор Білецька Е.М. у 2014 році стала лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки за комплексну наукову роботу: «Розробка та впровадження системи зменшення техногенного навантаження територій і населення екологічно кризових регіонів України».


Проф. Е.М. Білецька на офіційній церемонії вручення нагород лауреатам Державної премії України в галузі науки

Диплом лауреата Державної премії України проф. Е.М. Білецької

Професор Білецька Е.М. нагороджена орденом М.І. Пирогова, численними подяками і грамотами МОЗ України, Дніпропетровської облдержадміністрації, ДЗ «ДМА», Фонду вчених м. Дніпропетровська тощо.

Д.мед.н., професор Онул Н.М. отримала Диплом I ступеня за перемогу у обласному конкурсі «Кращий молодий вчений-2015» (медичний напрям) та нагороджена грамотою Дніпропетровської облдержадміністрації за плідну науково-педагогічну роботу.

Доцент Землякова Т.Д., доцент Антонова О.В., доцент Головкова Т.А. нагороджені подяками Дніпропетровської облдержадміністрації, ДЗ «ДМА» за плідну науково-педагогічну роботу.

За останні п’ять років викладачами кафедри загальної гігієни під керівництвом професора Е.М. Білецької надруковано понад 200 наукових робіт, серед яких: 127 статей у фахових виданнях України та зарубіжних виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз; 4 підручники; 1 навчальний посібник з грифом ЦМК МОН України; 3 монографії; 1 методичні рекомендації; 2 патенти на корисну модель; 5 свідоцтв про авторське право на твір; 1 інформаційний лист; 56 тез доповідей на конференціях, з’їздах, конгресах та інших наукових симпозіумах. Зроблено 85 доповідей на з’їздах, конференціях, семінарах.

Свідченням високої ефективності гігієнічної наукової школи Дніпропетровської медичної академії, традиції якої, започатковані видатними ученими-гігієністами минулого, активно наслідуються співробітниками кафедри загальної гігієни є те, що гігієнічною громадою XIV з’їзду гігієністів України із 30 провідних гігієністів XX століття 7 вчених належать до Дніпропетровської гігієнічної школи (Стояновський О.Ф., Кучерявий І.М., Чехлатий П.Х., Столмакова Г.І., Чукмасова Г.Т., Шелюг М.Я., Касяненко А.М.), що свідчить про її значущість у благородній справі «служения общественному здравию».