СНТ кафедри

Керівник студентського наукового товариства (СНТ) кафедри загальної гігієни ДЗ «ДМА» – 

Землякова Тетяна Дмитрівна, к.мед.н.,  

 

 
1.  Історія СНТ

Студентське наукове товариство кафедри загальної гігієни було засновано практично  одночасно із зародженням самої кафедри у 1922 році і є частиною студентського наукового товариства II медичного факультету та ДЗ «ДМА МОЗ України».

Історія становлення і розвитку СНТ нерозривно пов’язана із заснуванням та прогресом науково-педагогічного потенціалу кафедри, оскільки практично усі викладачі, доценти, професори, що працювали і по сьогоднішній день працюють у стінах рідної кафедри під час навчання в Дніпропетровській медичній академії були активними членами СНТ: проф. Білецька Е.М., доценти Землякова Т.Д., Антонова О.В., Головкова Т.А., Онул Н.М.

Керівниками СНТ у різні роки були видатні вчені-гігієністи. У 70-80-і роки СНТ очолювала ст. викладач Ульянова Ж.В., у 90-і - доцент Троценко О.М., доцент Землякова Т.Д.

З 2012 року  по 2018 рік керівником СНТ була  д.мед.н., професор Онул Н.М. З вересня 2018 року СНТ кафедри знову керує  к.мед.н., доцент Землякова Т.Д.

 2.  Основні напрямки діяльності та досягнення СНТ

Науково-дослідна робота студентів-членів СНТ кафедри  є одним із напрямків їх самостійної роботи, основних чинників підготовки висококваліфікованих науково-педагогічних кадрів в майбутньому та охоплює два взаємопов'язаних елементи: навчання студентів основам методології, організації і реалізації елементів дослідницької діяльності та наукові дослідження, які здійснюють студенти під керівництвом професорсько-викладацького складу. Належна організація науково-дослідної роботи студентів у вигляді їх активної участі у СНТ сприяє поглибленому засвоєнню дисципліни, дозволяє виявити свою індивідуальність, сформувати власну думку та погляди.

Студенти приймають активну участь у науковій роботі кафедри, у виконанні тем науково-дослідних робіт, разом із науковими керівниками проводять гігієнічні, епідеміологічні, натурні та лабораторні дослідження, освоюють методи статистичного опрацювання первинних даних. Результати власних, а також сумісних з викладачами наукових робіт широко представляють на  Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт та олімпіадах, де неодноразово були призерами, отримували Грамоти МОЗ України, Президії НАМН України, виступають з доповідями на конференціях, семінарах, а також публікують результати проведеної роботи у фахових виданнях та збірниках наукових конференцій.

Основним науковим напрямком діяльності СНТ, як і науково-дослідної діяльності кафедри, є: гігієнічна діагностика стану навколишнього середовища промислових агломерацій та його вплив на показники здоров′я  населення, розробка методів індивідуальної біопрофілактики та мінімізації екологічно залежних ризиків, історія санітарного земства Катеринославської губернії  у  дореволюційний період.

Під час засідань, які відбуваються щомісяця, студенти доповідають результати своїх власних чи сумісних з викладачем досліджень, або результати глибокого опрацювання вітчизняної і зарубіжної наукової літератури з провідних гігієнічних проблем сучасності, як то: проблеми впливу денатурованого довкілля на здоров’я всього населення та окремих його статево-вікових груп, глибоке вивчення проблеми впливу важких металів на життя і здоров’я населення, проблема мікроелементозів та їх поширеності, пошук шляхів мінімізації екологічних ризиків для населення промислового регіону, актуальні питання біоритмології, психогігієни, особливо дослідження психологічної сумісності у групах, схильності до стресу та стресостійкості студентів-медиків, проблеми раціонального харчування та харчування при різних патологічних станах, питання професійних захворювань та шляхів їх зниження, питання наномікроелементології та нанотоксикології.

 При цьому відбувається  розгорнуте вивчення та обговорення тем, передбачених як навчальною програмою, так і вихід за рамки вивчення традиційних тем, а також пошук нових аспектів сучасних екологічних та гігієнічних проблем.

Індивідуальна науково-дослідницька робота студентів-членів СНТ проводиться під керівництвом досвідчених викладачів кафедри з урахуванням сфери інтересів студента і передбачає виконання різноманітних завдань (глибоке вивчення літературних джерел з теми, збір матеріалів, статистична обробка даних, підготовка роботи у вигляді реферату, підготовка доповідей та їх оприлюднення на засіданнях, написання тез).

До роботи у СНТ долучаються як вітчизняні, так і іноземні студенти здебільш другого, третього курсів.

За останні 5 років студенти-гуртківці виступили з доповідями на 39 засіданнях СНТ кафедри, 18 конференціях та семінарах в Україні та за кордоном з найбільш актуальних медичних і екологічних проблем. За участю студентів надруковано декілька статей у фахових виданнях, 58 тез у збірниках конференцій, отримано 2 Дипломи Призера Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі «Профілактична медицина»,  1 Диплом Лауреата Президії НАМН України, Грамоту МОН.

 

3.  План роботи студентського гуртка кафедри загальної гігієни на 2018/2019 навчальний рік

№п/п

Дата проведення

Відповідальний викладач

Порядок денний

1

27.09.2018 р.

Землякова Т.Д.

1.         Відкриття роботи СНТ на 2018/2019 н.р.

2.         Доповіді студентських наукових робіт (2 доповіді).

3.         Поточні справи.

2

25.10.2018 р.

Безуб О.В.

1.         Доповіді студентських наукових робіт (2 доповіді).

2.         Поточні справи.

3

29.11.2018 р.

Антонова О.В.

1.         Доповіді студентських наукових робіт (2 доповіді).

2.         Поточні справи.

4

20.12.2018 р.

Головкова Т.А.

1.         Доповіді студентських наукових робіт (2 доповіді).

2.         Оголошення результатів 1 туру олімпіади з предмету та 1 етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт.

3.         Поточні справи.

5

 

 

28.02.2019 р.

Онул Н.М.

1.         Доповіді студентських наукових робіт (2 доповіді).

2.Поточні справи

6

28.03.2019 р.

Главацька В.І.,

Калінічева В.В.

1.       Доповіді студентських наукових робіт (2 доповіді).

2.       Оголошення списку студентських наукових робіт, поданих для публікації у тезах конференцій та фахових виданнях (6-10 робіт).

3.       Поточні справи

7

25.04.2019 р.

Білецька Е.М.,

Головкова Т.А.,

Антонова О.В.

1.         Доповіді студентських наукових робіт (3 доповіді).

2.         Урочисте закриття роботи СНТ кафедри на 2018/2019 р., нагородження кращих студентських робіт.

ą
Кафедра Загальної гігієни,
30 серп. 2019 р., 07:22
Comments