Підготовка науково-педагогічних кадрівПід науковим консультуванням та керівництвом завідувача кафедри, професора Білецької Е.М.
 підготовлено 3 магістерські роботи, 6 кандидатських дисертацій, 
2 докторські дисертації, зокрема:

 
  
 Онул Наталія Михайлівна

  1.       *       
    Магістерська робота на тему: «Гігієнічна характеристика вмісту біотичних та абіотичних мікроелементів у воді вододжерел різного формування м.Дніпропетровська». Захищена у 2005 році.


      *      Кандидатська дисертація на тему: «Гігієнічна характеристика вмісту селену в об’єктах навколишнього середовища і організмі людини та його вплив на показники здоров’я населення екологічно несприятливого регіону». Захищена у 2008 році. 

      *       Докторська дисертація на тему: 
«Гігієнічна діагностика стану репродуктивного здоров’я населення промислового регіону (фактори ризику, профілактика): дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук: спец. 14.02.01 «Гігієна та професійна патологія». Захищена у 2016 році.
     

  

Г
оловкова Тетяна Аркадіївна

 
             Кандидатсь
ка дисертація на тему: «Важкі метали в умовах промислових міст як фактор ризику для здоров'я населення». Захищена у 2004 році
.
 

 Главацька Владлена Ігорівна


             Кандидатська дисертація на тему: «Комплексна гігієнічна оцінка регіональних особливостей забруднення об’єктів навколишнього середовища свинцем і його впливу на показники здоров’я дітей». Захищена у 2006 році.
 

 Гужва Зінаїда Григорівна


              Канд
идатська дисертація на тему: «Розвиток санітарно-профілактичного напряму земської меди­цини Катеринославської губернії (II половина XIX ст. — 1917 р.)»Захищена у 2007 році.
   

Плачков С.Ф.


              Кандидатська дисертація на тему: «Гігієнічна оцінка впливу атмосферного забруднення на морфофункційний стан новонароджених м. Дніпропетровська». Захищена у 2009 році.
 

 
Бувін Д.Ю. 


              Магіст
ерська робота на тему: «Гігієнічна оцінка ризику неканцерогенних ефектів впливу атмосферного забруднення на здоров’я населення в умовах м.Павлоград». Захищена у 2011 році.
  

Щудро Світлана Анатоліївна

             Докторська дисертація на тему: «Критеріальне значення соціально−гігієнічних чинників та умов навчання у фор
муванні здоров’я підлітків загальноосвітніх закладів у сучасних  умовах». Захищена у 2011 році


          
 

Калінічева Вікторія Василівна           *  Магістерська робота на тему: «Фізіолого-гігієнічна фактичного харчування населення промислового регіону». Захищена у 2015 році.

           *  Кандидатська дисертація на тему "Гігієнічна оцінка свинцю як фактора ризику розвитку остеопатій  у населення промислових територій". Захищена у 2018 р.
 


 
 

 

 
               .
       
     

ą
Кафедра Загальної гігієни,
30 серп. 2019 р., 07:31
ą
Кафедра Загальної гігієни,
30 серп. 2019 р., 07:31
ą
Кафедра Загальної гігієни,
30 серп. 2019 р., 07:31
ą
Кафедра Загальної гігієни,
30 серп. 2019 р., 07:32
ą
Кафедра Загальної гігієни,
30 серп. 2019 р., 07:32
Comments